Onze algemene voorwaarden

Leest u voor u uw bestelling doet eerst onze algemene voorwaarden en product informatie. Na 
uw bestelling gaan wij er van uit dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande algemene voorwaarden!

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De dwarse draad en op alle met De dwarse draad aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite die met De dwarse draad in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

De dwarse draad is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen een/of derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing. De dwarse draad behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van De dwarse draad zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. De dwarse draad behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en De dwarse draad komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van De dwarse draad gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

De dwarse draad probeert afbeeldingen en informatie die betrekking hebben op het product en kenmerken daarvan zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De dwarse draad garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. De minimale afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of ontbinding van de afspraken.

 

Prijzen en betalingen

Alle door De dwarse draad vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. De hoogte van de verzendkosten staan vermeld onder het kopje verzendkosten en gelden voor verzending binnen Nederland. Verzenden van artikelen geschied op eigen risico indien niet gekozen is voor verzekerd verzenden. De dwarse draad zorgt er bij de verzending voor dat artikelen veilig en stevig zijn verpakt om beschadigingen zoveel mogelijk uit te sluiten.

De dwarse draad kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Na online factuur overmaken

Bij afhalen contant afrekenen

 

Levering

De dwarse draad heeft een gering aantal artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is of speciaal door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. De dwarse draad zal een geschatte levertijd per email aan de Klant kenbaar maken. Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

 

Workshop voorwaarden

U kunt tot 2 dagen voor de workshopdatum uw inschrijving of aanvraag kosteloos annuleren.
Doet u dit bij voorkeur per e-mail via het adres dedwarsedraad@gmail.com. Als u na deze periode de workshop annuleert, worden de kosten van de workshop evengoed in rekening gebracht. 
Als we voor een workshopdag te weinig aanmeldingen hebben ontvangen, zullen we uiterlijk een week voor de datum de workshop annuleren. Hier krijgt u dan per e-mail bericht over.

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan buitengewone omstandigheden die het onze workshopleiders verhinderen om een geplande workshop doorgang te laten vinden. Indien u ten gevolge van overmacht genoodzaakt bent een (deelname aan een) workshop te annuleren buiten de termijn die hiervoor is gesteld, kunt u hiervoor een goed onderbouwd verzoek e-mailen naar dedwarsedraad@gmail.com

Als de overmachtsituatie niet opgelost kan worden in onderling overleg, hebben partijen het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn. De dwarse draad aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten die gemaakt worden ten gevolge van het eventueel niet doorgaan van een workshop.

 

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan De dwarse draad verschuldigd is, heeft voldaan. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan De dwarse draad zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Ruilen en herroepingsrecht

De Klant is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u De dwarse draad daarvan binnen 24 uur na de aflevering van op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De dwarse draad de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan De dwarse draad te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld, draagt De dwarse draad zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan De dwarse draad betaalde, minus de verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de retour artikelen. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant. Het verzenden van artikelen geschied op eigen risico. Mocht er iets beschadigen tijdens de verzending is De dwarse draad hier niet verantwoordelijk voor.

Indien er sprake is van maatwerk vervalt het herroepingsrecht. Onder maatwerk valt bij De dwarse draad;

Bestelling van een gehaakt/gebreid artikel. Bij deze artikelen wordt er constant rekening gehouden met de wensen van de klant. Denkt u aan garen soort, kwaliteit keuze garen, kleuren, maten en dergelijke. 

Ook vervalt u herroepingsrecht als u digitale patronen heeft aangeschaft (PDF patroon), u heeft namelijk de inhoud kunnen inzien en gebruiken. Mocht u ontevreden zijn over het patroon of komt u er niet uit, dan staan wij altijd voor u klaar om u hiermee natuurlijk te helpen.

 

Garantie en aansprakelijkheid

Bij unieke producten is het geven van garantie niet mogelijk. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage of gebruik in wasmachine. De dwarse draad kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik. Indien De dwarse draad, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Het is mogelijk dat De dwarse draad op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De dwarse draad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Overmacht

In geval van overmacht is De dwarse draad niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, de verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Tot die omstandigheden behoren onder meer, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden .Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite Ook privé omstandigheden kunnen overmacht veroorzaken.

Intellectueel eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij De dwarse draad.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De dwarse draad.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Diversen

De dwarse draad is gevestigd te Emmen, en niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel omdat wij nog geen winstgevende webshop zijn.

Wij verzoeken U vriendelijk alle correspondentie per email te versturen. Indien dit niet mogelijk is of schriftelijk wenst te corresponderen kunt u ons postadres opvragen via dedwarsedraad@gmail.com